29 مرداد 1401 9:50 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در این بازدید از زحمات پرسنل تقدیر و در خصوص افزایش بهره وری و راندمان کاری جهت افزایش تامین درآمد پایدار شهرداری، بحث و تبادل نظر گردید.