5 مهر 1401 8:07 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

ذیقعده نَه یک دهه کرامت دارد / یک عمر کرامت و زعامت دارد /

 در سیصد و شصت و پنج روز از هر سال / هر روز رضا به ما امامت دارد