3 اسفند 1402 11:20 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

ذیقعده نَه یک دهه کرامت دارد / یک عمر کرامت و زعامت دارد /

 در سیصد و شصت و پنج روز از هر سال / هر روز رضا به ما امامت دارد