3 خرداد 1401 6:40 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

فهرست بازارهای هفتگی و دائم

بازار اصلیاسدیه              آدرس: خیابان غدیر

یکشنبه بازار              جنب کارخانه قند