31 تیر 1403 9:36 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

عمید ابوبکر علی بن الحسن القهستاني

قهستانی از بزرگان و فضلای عهد سلطان محمود غزنوي به فضل و کرم و ادب اشتهار داشته است او در جواني جزو دبيران و ندماي دربار سلطان محمود بودو تعدادي از شعراي آن عصر او را مدحها گفته و از خوان نعمت و فضل او بهره برده اند.زادگاه قهستاني را برخي درخش و برخي سربيشه دانسته انددر ديوان فرخي قصيده قرائي در مدح او وجود دارد.او در شعر و شاعري نيز مقامي بالا دارد و به زبانهاي عربي و فارسي شعر سروده است.