15 آذر 1401 10:41 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

مسعود صادقی: بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت عدم برخورداری از آب آشامیدنی سالم است. از آنجایی که محور توسعه پایدار انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره مندی از آب آشامیدنی مطلوب می باشد.بدون تامین آب سالم جایی برای سلامت مثبت و رفاه جامعه وجود ندارد.