5 مهر 1401 8:05 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

خط کشی خیابانهای سطح شهر با همکاری نیروی انتظامی امرو با ماشین خط کش انجام شد