4 خرداد 1401 5:05 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

تخریب دیوار خطر آفرین واقع در خیابان کشاورز ۱۷ شهر اسدیه به در خواست شهروندان محترم اسدیه