5 مهر 1401 8:46 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

تخریب دیوار خطر آفرین واقع در خیابان کشاورز ۱۷ شهر اسدیه به در خواست شهروندان محترم اسدیه