14 مهر 1401 11:35 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

ظهر امروز مهندس ظهوری کاشناس ناظر طرح پسماند شهرستان درمیان درخصوص نصب باکسهای زباله ، برنامه آموزشی و طرح تفکیک از مبدا با شهردار گزیک دیدار کرد و مقررشد پس از پایان یافتن برنامه آموزشی در طبس مسینا بدون وقفه این برنامه در گزیک انجام . شود تصاویر زیر حاکی ازین بازدید می باشد