4 خرداد 1403 2:57 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

آسبادهای طبس مسینا

 آسبادهای طبس مسینا در دو بخش از اين شهر قرار گرفته که يکي در داخل و قسمت ديگر در خارج از محوطه شهر واقع شده است كه به فراخور نياز به معماري اين آسبادها افزوده شده است و بهنوعي نشانگر جمعيت در دوران ساخت آنها بوده است واز معماري يكدست و منظمي برخوردار مي باشد.معماري آن داراي دو اشكوبه شامل آس خانه طبقه فوقاني و طبقه همكف مي گردد.آسبادها ي طبس مسينا در دو طبقه ساخته شده اند. طبقه همكف شامل فضايي محدود جهت نگهداري آرد و انباشت گندم است.كه بوسيله يك رشته پلكان به طبقه فوقاني منتهي مي شود.طبقه دوم نيز از سه جهت با ديوارهاي خشت و گلي محصور شده و ضلعي كه باد وارد بنا مي شود فاقد ديوار مي باشد. پره هاي چوبي كه به يك محور عمودي متصل هستند در اثر وزش باد به گردش درآمده و باعث چرخش محور و در انتها سنگ آسياب مي شوندگندم اهالي را آرد مي كرده است. بناي اين آسبادها با مصالح خشت و گل ساخته شده است .