2 اسفند 1402 2:01 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

آرامگاه سلطان ابراهیم رضا (ع)

آرامگاه سلطان ابراهیم رضا (ع)

از نظر پلان به شکل چهارضلعی است.فضاي داخلي که بقعه در آن قرار گرفته نيز بصورت مربع است اين محوطه داراي ديوارهاي مرتفعي است كه گنبدي بزرگ بر فراز آن ساخته شده، اين گنبد به كمك فيلپوش كه نظير آن كمتر در بناهاي اسلامي ديده شده،ساخته شده است.بر سطح ديوارهاي گنبد خانه تا ارتفاع ۵/۱ متري آثار جالبي از هنر خوشنويسي ديده ميشود بعضي از اين خطوط داراي تاريخ نگارش مي باشند و تاريخ تعداد زيادي از آنها به دوران صفويه بر مي گردد.ورودي بنا شامل يك پيش طاق و جلوخان ورودي است كه سقف اين پيش طاق به فرم قوس سه بخش كند كه اين نوع قوس در خراسان معمول بوده،طراحي شده و در بخش فوقاني پيش طاق سعي شده از چند طاقچه تزئيني استفاده گردد همچنين در قسمت سردر پيش طاق تزئينات گچبري زيبايي به طريقه گره بصورت مشبك و مجوف بكار رفته است و باعث زيبايي هر چه بيشتر پيش طاق شده است.بدنه جنوبي آرامگاه مشتمل بر طاقنماهاست كه كف آنها با آجرهاي ۲۵×۲۵ فرش شده است قوس استفاده شده در طاق اين طاقنماها پنج و هفت تير مي باشد.كف طاقنماهاي مزبور به مدفن تبديل شده است.جبهه شرقي بنا دقيقا به فرم ورودي طراحي شده و مشابهت با بدنه غربي آرامگاه را دارد در بدنه شمالي بنا نيز سه چشمه طاق بلند با قوس نيمدايره بكار رفته است.در طبقه اول بنا نيز داراي دهليزهاي متعدد است كه در روي طبقه همكف بنا ساخته شده است.فضاي داخلي آرامگاه داراي ضريحي چوبي است كه منبت كاري و مشبك كاري شده است.عمده ترين مصالح بكاررفته در بنا آجر،گچ و آهك مي باشد كه از اين مصالح به نحو مطلوب استفاده شده است.از ويژگيهاي شاخص بنا پيش طاق ورودي،گنبد بنا،فيلپوشها،چشمه طاقها،فرم طاقها،رواق آرامگاه كه تمام اين عناصر بيان كننده معماري سنتي ايراني مي باشد.از عمده ترين تزئينات بنا مي توان به پنجره مشبك گچبري شده در سردر ورودي بنا ،پيش طاق ورودي بنا ،طاقنماها و قوسهاي زيباي آن،تقارن در پلكانهاي ارتباطي به طبقه اول بنا و ضريح چوبي روي مدفن بنا اشاره كرد.